Dolina Krasnej

Dolina Krasnej

„Wśród przedstawicieli fauny najlepiej poznane są ptaki, które stanowią obok zbiorowisk roślinnych, największe bogactwo rezerwatu. Głównie są to gatunki związane z terenami podmokłymi, bowiem zabagniona i zalewana część doliny stwarza im wręcz idealne warunki bytowe. W rezerwacie stwierdzono jedno z najliczniejszych zagęszczeń par lęgowych, zagrożonych w skali regionalnej gatunków: błotniaka stawowego, wodnika, kropiatki, świerszczaka, strumieniówki oraz dziwonii. Lęgowe gatunki objęte międzynarodowymi konwencjami – Berneńską i Bońską to: żuraw, bocian biały, trzmielojad i błotniak stawowy. Z opisanych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt gatunków rzadkich lub ginących w skali krajowej, występują tu także: bąk, błotniak łąkowy, orlik krzykliwy i kropiatka. Ogółem w dolinie Krasnej stwierdzono 125 gatunków ptaków w tym: 98 lęgowych w obrębie rezerwatu, 7 lęgowych tuż poza jego granicami, 18 nielęgowych i 2 o statusie nieokreślonym. Wśród ogółu gatunków lęgowych dominują gatunki leśne (63 %). ”

51.08787299999999 N, 20.63360590000002 E

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

 
}